Aqua2Go GD73 - Akumulátorový t

eshop 4282,46 Kč

Aqua2Go GD73 - Akumulátorový tlakový čistič . Je ...

logotyp

Zásady ochrany osobních údajů

  Zásady ochrany osobních údajů

  IANTD Central Europe, s.r.o., IČ 45791597,

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13834

   

  Informace o opatřeních na ochranu osobních údajů a zásady ochrany pro uživatele našich webových stránek

   

   

  1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   1. Společnost IANTD Central Europe s.r.o. ( dále jen Společnost) zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

   2. Vaše Osobní údaje, Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

  • plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavření smlouvy na žádost subjektu údajů,

  • pro splnění našich právních povinností,

  • z důvodu nezbytných pro účely ochrany oprávněných zájmů,

  • Vašeho souhlasu.

   1. Osobní údaje budou Společností poskytnuty těmto třetím osobám:

  • externí účetní,

  • externí advokátní kanceláři pouze v případě řešení konkrétních případů,

  • osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby,

  • osobám určeným na základě Vaší žádosti a smlouvy.

   1. Osobní údaje členů IANTD budou Společností zpracovávány po dobu trvání – členství v IANTD, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů nejdéle po dobu 5 let od ukončení členství (nestanovují-li právní předpisy, např. daňové, dobu delší). Osobní údaje ostatních osob budou Společností zpracovávány po dobu trvání Smluvního vztahu s těmito případnými osobami, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů nejdéle po dobu 3 let (nestanovují-li právní předpisy, např. daňové, dobu delší, či nevyplývá –li potřeba delšího zpracování z důvodu běhu reklamačních lhůt – max. 10 let).

   2. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

  Právo na přístupk Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat
  o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu/výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

   1. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

  Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7. Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

  Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

  Právo vznést námitkuproti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

   1. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na poštovní adresu, či elektronickou formou na e-mailové adrese:gdpr@iantd.cz

   2. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

   3. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost poskytnutí plnění ze strany IANTD Central Europe s.r.o ., IANTD/IAND Inc.

   4. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani
    k profilování.

   5. Člen IANTD má možnost přístupu k osobním údajům, které v rámci organizační struktury IANTD jsou předmětem zpracovávání a uchovávání, má možnost jejich on-line kontroly a aktualizace prostřednictvím webových stránek IANTD za použití hesla. Heslo je automaticky generováno při 1. přihlášení se člena do systému s tím, že člen má možnost kdykoli přihlašovací heslo změnit.

   

   

  2. PŘIJATÁ OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  2.1. Společnost přijala technická opatření k ochraně analogových i elektronických dokumentů, Směrnici o ochraně osobních údajů a Bezpečnostní směrnici a vede záznamy o zpracování údajů v souladu s podmínkami GDPR. Osobní údaje členů IANTD jsou předávány do třetích zemí pouze v rámci organizační struktury IANTD a na žádost poskytovatelů těchto údajů a v rozsahu stanoveném smlouvou se subjektem údajů. Osobní údaje jiných osob nejsou předávány jiným subjektům s výjimkou případného předání dle bodu 1.3.

   

   

   

  3. DALŠÍ ZÁSADY OCHRANY PRO UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK

  3.1. Jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek iantd.cz informuje naše společnost o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@iantd.cz. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování

   

  3.2. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme, s výjimkou osobních údajů členů IANTD, které nám byly poskytnuty v analogové podobě, přičemž členství je podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Tyto naše členy mladší 16 let zásadně nekontaktujeme ve věci zasílání jakýchkoli obchodních nabídek.

   

  3.3.Pro případ, ženás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Toto je rozsah zpracovávaných údajů, kterými mohou být zejména:

  - Vaše jméno a příjmení,

  - obchodní firma,

  - adresa nebo sídlo společnosti,

  - identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

  - telefonní číslo nebo

  - e-mailová adresa.

   

  3.4. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

   

  3.5. Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webových stránek, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, vyplývajících z našich smluvních vztahů s Vámi.

   

  3. 6. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám s Vaším souhlasem či na Vaši žádost zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@iantd.cz.

   

   

   

   


  Novinky

  Akce kůrovci zmar - přípravky na hubení a odchyt kůrovce

  obrázek
  Doporučené přípravky pro úspěšný odchyt a hubení kůrovce (lýkožrouta) smrkového a severského a zvládnutí kalamity kůrovce

  Objednávka feromonu proti lýkožroutu severskému, smrkovému, lesklému

  Kůrovec severský - feromonový přípravek určený speciálně proti nově šířícímu se druhu lýkožrouta. Odkaz na kůrovcovou mapu výskytu v ČR.

  Outdoor, lesnické a myslivecké potřeby, nářadí, zahrada, les!!!

  obrázek
  !!!V eshopu Grube najdete rozsáhlou nabídku (cca 25000 položek zboží) MYSLIVECKÝCH, LESNICKÝCH, dřevorubeckých a zahradnických potřeb vysoké kvality. Pokud jste nenašli vhodné zboží, použijte tlačítko HLEDAT, nebo nás kontaktujte. Zboží nejen pro myslivce a lesníky!!!

  Maindl Vakuum GTX boty - vítěz dTestu 2016

  obrázek
  Model Vakuum GTX od výrobce Meindl vyhrál v časopisu dTest jako nejlepší v kategorii turistických bot.

  Připravili jsme pro Vás

  Outdoor eshop - turistické potřeby

  obrázek
  Široký sortiment outdoor turistických potřeb a vybavení pro výlety a volný čas za výhodné ceny.

  Parkování u letiště

  obrázek

  Z naší nabídky

  Ocelové lano k navijáku VIK 1000, délka 80 m

  eshop
  Průměr 6,5 mm s hákem. Vhodné pro multi-VIK 1000 malý naviják.
  3730,08 Kč

  Ruční napínák HABEGGER HIT 16

  eshop
  Kábel HIT 16 s uzamykateľnou páčkou trubice. Výkonný , ve vztahu jednodušší lesnictví kabel s do zna...
  24807,86 Kč

  Lanový naviják Powerwinch 500

  eshop
  Malý-šikovný-silný! . Tažná síla až do 500 kg při 12 m / min. ∙ rovnoměrná tažná síla. ∙ neomezená d...
  43559,46 Kč

  Bubnový naviják PORTABLE WINCH PCW 3000

  Malý naviják pro víceúčelové použití. Nízká hmotnost a dobrý výkon. Oni Tažná 700kg. Lanol ​​- Ø : 1...
  32156,46 Kč

  Obuv

  VÝPRODEJ

  Pánské lovecké kalhoty Hubertus OS 50, bledě hnědé barvy. Velikost 50. hnědo - šedá / 46

  eshop
  Lehké lovecké kalhoty v nejnovějším dvoubarevném designu vyrobené z vodoodpudivé, tiché směsi. Ergon...
  1523,07 Kč
  Naši partneři: Sportovní rybolov u rybníka Popelov E-ryby.cz –Rybníky, sportovní rybolov, zemní práce pomocí kráčivého rypadla / carove-lasery.cz – čárové lasery pro průmyslové použití  Do košíku
  Lesnické potřeby, potřeby pro myslivce, pro dřevorubce a pro volný čas, outdoor
  ONLINE KATALOG
  Pracovní katalog
  Home
  Katalog arboristiky a lanové techniky 2023
  Nákupní košík
  položek v košíku: 0

  Created by © 2011 / 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek
  Doporučujeme: Váhy